ЗА НАС | ВРЪЗКА С INFO-CALL.BG | РЕКЛАМА | УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
НАЧАЛО ТЪРСЕНЕ ВХОД ЗА ФИРМИ
БЕЗПЛАТНА РЕГИСТРАЦИЯ
Начало Начало
Администрация Общини община АРДИНО
община АРДИНО
община АРДИНО
ДЕЙНОСТИ
>> Инфраструктура
>> Социална сфера
дейност: Администрация / Общини
населено място: Кърджали - област / Община Ардино
Адрес: гр. Ардино , ул. "Бели брези" №31
Телефони: Няма актуален телефонен номер.
E-mail: изпрати запитване
ИНФОРМАЦИЯ ОФИСИ ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ КАРТА

Инфраструктура

Инфраструктура на Община АРДИНО

Инфраструктура на Община АРДИНО.

ТРАНСПОРТ

Общата дължина на пътната мрежа на територията на общината възлиза на около 200 km , като в по-голямата си част (127 km ) тя се състои от общински пътища и едва 60 km са Републикански и то единствено третокласни пътища.

Конфигурацията на транспортната инфраструктура в най-голяма степен е повлияна от планинския характер на общината, като основно се е развила по склоновете с малки наклони, билните части и в по-малка степен по протежението на речните долини.

Основна пътна артерия за общината, която осигурява връзките с Републиканската пътна мрежа е третокласния път ІІІ - 867 Кърджали-Ардино-Смолян, който обслужва трафика между двата основни центъра в Родопите. Това определя и неговата сериозна натовареност от една страна и необходимостта от качествена целогодишна поддръжка, от друга страна.

Останалите пътища в общината обслужват основно вътрешните връзки, като единствено пътищата “Стоянов мост-Баните” и “Бял извор-Неделино-Златоград”, имат определено значение за свързаността на територията на общината със съседните територии от област Смолян.

Трансграничното сътрудничество в района на Родопите открива нови възможности пред развитието на целия регион и в частност на територията на община Ардино. Нейното местоположение между два ГККП налага сериозно преосмисляне на политиката за развитие и усъвършенстване на пътната инфраструктура.

Във пряка връзка с тази перспектива е подобряването на пътната отсечка“Ардино-Синчец-Църквица-Джебел”, което ще позволи на общината да има „пряк” достъп до непосредствената контактна гранична зона, което от своя страна ще има и положително въздействие върху нейната инвестиционна и рекреационна атрактивност.

ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕ

Всички селища в общината са електрифицирани, като усилията в тази насока ще бъдат насочени към стабилизиране на енергоподаването и електропотреблението.

За подобряване на енергоснабдяването и укрепване на енергоносителите е необходимо изграждане на възлов трафопост в с.Хромица, полагане на 1,5 км подземни кабели и довършване на започнатото строителство на подстанция 20 КВ в гр. Ардино.

За повишаване сигурността и качеството на електрозахранването на общината се предвижда:

Изграждане на възлова станция – 20 кV в района на с.Кобиляне;

Ремонт на преносимата и разпределителна мрежа в гр.Ардино и селата;

Ремонт на съществуващите трафо-поставе и модернизиране на оборудването в община Ардино.

ВОДОПРОВОДНА И КАНАЛИЗЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

Стопанисването и управлението на водоснабдителните и канализационни мрежи на територията на община Ардино се извършва от “Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Кърджали. Дружеството е единствено в областта и обслужва седемте общини от областта с население над 160 000 души, които населяват 466 населени места.

Към началото на 2004 г. централно водоснабдени са 13 селища с 10 238 жители, което представлява 60 % от населението. Частично водоснабдени са 25 селища с 5 577 жители, което представлява 31 % от населението.

Тези стойности са под средните за страната (98,8 %). Не са водоснабдени 15 селища с общо 1 566 жители, което представлява 9 % от населението на общината. Общо в общината се експлоатира около 130 km външна напорна водопроводна мрежа и вътрешна около 115 km . За допълнително водоснабдяване са селата Еньовче, Ахрянско, Падина, Кроячево. С реализирането на втория етап от проекта за водоснабдяване от местността "Оваджик", ще се осигури допълнително питейна вода за селата Падина, Диамандово, Бял Извор.

Населените места Млечино, Долно Прахово, Горно Прахово, Боровица, Сухово, Башево, Брезен, Китница, Чубрика, Ленище, Ябълковец и Гърбище се осигуряват с вода от изградени местни водоизточници. Подаването на вода за гр.Ардино се извършва от помпена станция N 1 и N 2 - 98 % от извора в с.Правдолюб и 2 % от местността "Далджа". Захранването на КТЛ "Белите брези" е от помпена станция "Бели брези", а при необходимост и от помпена станция N 1 и N 2.

Преобладаващата част от водопроводната мрежа в общината е от етернитови тръби, които са с изтекъл срок на годност, положени през 1962 г. и забранени за водоподаване. Освен, че пораждат хигиенно-санитарни проблеми, те са предпоставка за възникване на аварии и загуба на питейна вода. Това налага отделянето на средства за поетапната им подмяна през следващия планов период.

Количествата вода за питейни нужди, които се подават по месеци е различна, но средно за месец то варира около 70 000 куб.м. Счита се, че водоизточниците са с достатъчен капацитет. Отчитайки обстоятелството, че водата за гр. Ардино се добива от карстов район е наложително да бъдат предприети мерки за подобряване на качеството й, като същевременно да се потърси друг водоизточник. В тази връзка предстои да се изгради пречиствателно съоръжение за питейна вода в гр.Ардино. С оглед подобряване комунално-битовото обслужване на населението е необходимо включването към мрежата от водоснабдени селища и на селата Еньовче, Ахрянско, Падина и Кроячево.

ЕКОЛОГИЯ

Община Ардино се отличава със относително чиста и съхранена природна среда , което е едно от най-големите й сравнителни предимства. На територията на общината няма големи промишлени предприятия, които да замърсяват въздуха, водите и почвите, а наличието на защитени територии и други атрактивни туристически обекти правят общината притегателен център за многобройни български и чуждестранни посетители.

Нарушените земи на територията на общината са резултат предимно от минно-добивната дейност и в по-малка степен на строителството. Общата площ на териториите, използвани за добив на полезни изкопаеми възлиза на около 7,5 хил.дка, което представлява 2,2% от територията на общината. По този показател община Ардино (същото се отнася и за община Джебел) е с най-малко нарушени от минно-добивната дейност земи, в сравнение с останалите общини в област Кърджали (в община Момчилград, например, делът на земите за добив на полезни изкопаеми е над 14% от общата територия). Този факт подчертава сравнителните предимства на общината по отношение на съхранената природна среда, пред останалите общини в областта.

Евентуално увеличаване на дела на нарушените територии е възможно в резултат от строителните дейности по изграждането на обектите в каскадата „Горна Арда”. Според проекта за строителството на хидровъзел „Ардино” ще бъде използвана кариерата, намираща се на левия бряг на р. Арда, на около 0,5 km от оста на язовирната стена.

Тъй като кариерата попада в язовирната чаша, по-забележимо въздействие върху околната среда ще има локалната мрежа от пътни връзки от кариерата до язовирната стена и до други подобекти, разположени на 400-500 m от нея. Предвижда се и изграждане на пътни връзки между ХВ „Ардино” и гр. Ардино и между ХВ „Ардино” и с. Гълъбово, при строителството на които също ще бъдат нарушени терени в близост до обектите. Ако се осъществи проекта, ще се наложи да се вземат мерки за рекултивиране на нарушените терени.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Към момента са изградени и функционират общо 8 броя автоматични телефонни централи, които осигуряват обслужването със стационарни телефонни услуги в общината.

Телефонната плътност е под средната за страната – към началото на 2004 г. телефонната плътност в община Ардино възлиза на 24,8 т.п/100д., докато за страната тези стойности са в рамките на 30,4 т.п./100д.

За преодоляване на тези проблеми в осигуряването на качествени телефонни услуги е необходимо внедряването на нови технологии, като например изграждането на връзки на принципа на радиорелейните концентратори.

При реализиране на такова технологично решение е възможно телефонизиране на по-отдалечени места, но с пряка видимост без изграждане на дълги първични кабели, а само с изграждане на телефонна мрежа в самото населено място. Така ще бъдат заменени морално остарелите и амортизирани въздушни линии, които са изградени още през 60-те години.

Друг важен момент в промяната на съобщителната инфраструктура е свързан с проект "Горна Арда ". АТЦ-с.Бял Извор, който обхваща селата около хидровъзел "Мадан" е затруднено да изпълнява заявленията за новите телефонни постове (над 50 на брой), поради липса на свободен кабелен капацитет от с.Бял Извор до селата Гарване, Мусево, Паспал, Стояново. За решаването му предстои да се изградят нови кабелни трасета и въвеждане на нови технологии на принципа на радиорелейни концентратори и използване на РСМ.

В прогнозирания период във връзка с прилагането на общите условия между БТК и ТП се налага ремонт на СТМ и с прилагането на новата LS А техника. С това ще се подобрят рязко качествените параметри на абонатните линии и услугата, както и ще се осигури достъп до Интернет, който вече имат и използват голям брой абонати.

За улеснение на абонатите се предвижда изграждане на локален сървър с директен достъп до мрежата Интернет със закупуване и внедряване на компютри модеми и др. техника. Освен това предстои и внедряването на системата за детайлизирано таксуване - РИТА за възловата АТЦ - А29 гр. Ардино, с което ще се подобри обслужването на гражданите.

Пощенските услуги в общината се организират от Районна пощенска станция - Ардино, която включва 12 пощенско-телефонно-телеграфни станции и обслужва 54 населени места.

 
КОНТАКТ
ГАЛЕРИЯ
Тази страница е
посетена 12021 пъти.
ЗА INFO-CALL.BG ВРЪЗКА С INFO-CALL.BG РЕКЛАМА УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
Погребални услуги
Счетоводни услуги
Нотариални услуги
Медицински център
Лекари
Автоморги
Автосервизи
Ключарски услуги
рециклиране и оползотворяване
Аптеки
Пътна помощ
Шофьорски курсове
Земеделски кооперации
Училища
Детски градини
Общини
Селскостопанска техника
Зоомагазини
Ветеринарни клиники
Дърва за огрев
Международен транспорт
Стоматолог
Болници
Машини
Електро услуги
ВиК услуги
Противопожарни инсталации
Медицински лаборатории