ЗА НАС | ВРЪЗКА С INFO-CALL.BG | РЕКЛАМА | УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
НАЧАЛО ТЪРСЕНЕ ВХОД ЗА ФИРМИ
БЕЗПЛАТНА РЕГИСТРАЦИЯ
Начало Начало
Наука, образование Професионални гимназии ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ БУРГАС
ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ БУРГАС
ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ БУРГАС
УСЛУГИ
> ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС
> ПРИЕМ СЛЕД VIII КЛАС
> ПРИЕМ – ВЕЧЕРНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
> ПРИЕМ – ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
>> Нашето училище
>> Компютърна зала
>> Учебни работилници
>> Ученическо общежитие
>> Основна цел
дейност: Наука, образование / Професионални гимназии
населено място: град Бургас / Меден рудник
Адрес: бул."Захари Стоянов"
Телефони: Няма актуален телефонен номер.
E-mail: изпрати запитване
ИНФОРМАЦИЯ ОФИСИ ПАРТНЬОРИ КАРТА

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ БУРГАС - ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ БУРГАС

PROFESIONALNA TEHNICHESKA GIMNAZIA BURGAS, PTG, Професионална техническа гимназия- град Бугас подготвя специалисти, в следните направления: монтажник, хладилни и климатични инсталации; монтьор, вътрешноотоплителни инсталации; монтьор, котелно оборудване; монтьор, топлофикационни съоръжения; работник, изолация на хладилни и климатични инсталации. В училището има модерно обзаведени компютърни зали и постоянен достъп до интернет, също така притежава добре обурудвани учебни работилници. ПТГ има самостоятелно и добре обзаведено общежитие за възпитаниците си с климатици, интернет и кабелна телевизия.

Професионална техническа гимназия

С РАЗБИРАНЕ КЪМ ПРИРОДАТА

Подготовка на специалисти по климатични, вентилационни, отоплителни и хладилни съоръжения.

Само при нас вие ще придобиете знания и компетенции, отговарящи на европейските стандарти и международни изисквания за работа с алтернативни фреони, неразрушаващи озоновия слой.

СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ БОРБАТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ ГЛОБАЛНОТО ЗАТОПЛЯНЕ!

ПОДГОТВЯМЕ СПЕЦИАЛИСТИ, КОИТО ЩЕ МОГАТ ДА РАБОТЯТ КАТО:
1. Монтажник, хладилни и климатични инсталации
2. Монтьор, вътрешноотоплителни инсталации
3. Монтьор, котелно оборудване
4. Монтьор, топлофикационни съоръжения
5. Работник, изолация на хладилни и климатични инсталации

За учебната 2011/2012 година, ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ извършва следния прием на ученици в:
Професионално направление: 522 Електротехника и енергетика
Професия: 522030 Техник на енергийни съоръжения и инсталации
Специалност: 5220309 Топлотехника
Обучението ще се извършва в следните форми:
- Дневна
- Вечерна
- Задочна 

След започване на учебната година, училището издава служебни бележки, че лицето е ученик по съответната форма на обучение

В резултат на обучението, ученикът придобива професионални компетенции - знания, умения и развива професионално-личностни качества:
- Разчита и използва техническа, конструктивна и технологична документация
- Измерва основни величини и параметри
- Монтира и демонтира детайли и възли от хладилни климатични и вентилационни съоръжения.
- Монтира, демонтира и ремонтира климатизатори, промишлени и битови климатични, вентилационни и хладилни съоръжения и инсталации и ги пуска в действие.
- Извършва техническо обслужване на климатични, вентилационни и хладилни съоръжения и инсталации.
- Контрол при изработване, диагностика, монтаж, експлоатация и ремонт на климатични, вентилационни и хладилни съоръжения и инсталации.
- Извършване на топлотехнически пресмятания и разработване на елементи от конструктивна и технологична документация и схеми
- Комуникации с клиенти и съизпълнители. Оценка на стойностите и сроковете за поръчките и офертите, коопериране, снабдяване и подизпълнителски дейности.

Завършилите в дневна, вечерна и задочна форма на обучение получават:
- Диплома за средно образование
- Свидетелство за професионална квалификация –3 /трета/ степен, по желание придобиват и 2 /втора/ степен
- Завършилите обучението имат право да кандидатстват във ВУЗ

Тенденции в развитието на професионалното направление "Електротехника и енергетика"
Държавната политика на страната предвижда развитие на енергетиката чрез изграждане на нови мощности, рехабилитация и модернизация на съществуващите, както и чрез използване на енергоспестяващи технологии в индустрията и бита. Съвременното развитие на техниката създава условия за повишаване стандарта на живот чрез: климатизиране и вентилиране на помещенията в индустрията, обществения сектор и бита; използване на газовото гориво като екологично чисто и икономически обосновано; ефективни системи за отопление; хладилни съоръжения, използващи екологично чисти хладилни агенти, с модерен дизайн и висока степен на автоматизация; енергоспестяващи технологии и ефективно използване на електрическа енергия, произведена в АЕЦ, ТЕЦ и ВЕЦ. Развитието на професионалното направление изисква квалифицирана работна ръка както за малките и средните, така и за големите организации и фирми. Повечето от специалностите в професията позволяват на много хора да работят и самостоятелно. Извършват се промени в законодателството, свързани със световните и европейските стандарти, ориентирани към постигане на качество, надеждност и др., необходими за реализиране на продукцията на българските фирми на световните пазари.

Възможности за професионална реализация
Завършилите обучението могат да работят във фирми с предмет на дейност електро- и топлопроизводство, отопление, климатизация и вентилация, хладилна техника. Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Техник на енергийни съоръжения и инсталации" могат да работят като машинни монтьори, машинни техници, технически ръководители, предприемачи и управители на фирми и да участват в разработването на конструктивна и технологична документация, да извършват топлотехнически пресмятания на съоръжения и апарати, на длъжностите (професиите) от Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД), както и други, допълнени при актуализиране на НКПД.

КРАТКА ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Професионална техническа гимназия - град Бургас е приемник на създаденото през 1952 година Училище за трудови резерви №39, впоследствие през 1957 г. преобразувано в ПТУ по минно дело, през 1967 г. трансформирано в СПТУМД, а през 1974 г. в СПТУ по корабостроене. През 1984 г. в сградата на СПТУК се премества създаденото през 1969 г. СПТУ по машиностроене. През 1998 г. със Заповед №РД14-19 от 21.04.1998 г. двете училища се преобразуват в СПТУ по корабостроене и машиностроене, преименувано през 2003 г. със Заповед №РД09-332 на МОН - в Професионална техническа гимназия /ПТГ/.

НАСТОЯЩЕ

АНАЛИЗ НА СЕГАШНОТО СЪСТОЯНИЕ

Цялостната дейност на училището протича съгласно утвърдените от Министерството на образованието, младежта и науката планове и програми. Изпълнението на планираните дейности е отлично и съответства на законоустановените изисквания. В училището е създадена система за организация и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на образователно – възпитателния процес. Стратегически силни стъпки са направени по отношение опазването и подобряването на състоянието на МТБ и поддържане на много добра дисциплина сред учениците.

Търси се разнообразие на извънучилищните дейности.

Професионална техническа гимназия - Бургас определя задачите си по следния начин:

  • Да се усъвършенства системата за планиране и действена постоянна квалификация на учителите.
  • Да се усъвършенства работата по осигуряване на подготовка, съответстваща на европейските образователни стандарти.
  • Да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на противообществени прояви.
  • Да продължи работата за по – пълно обхващане на слабоуспяващите ученици в дневната форма на обучение и извънкласните прояви.
  • Да се прецизира работата на класните ръководители с родителската общност и с други организации.

Основната цел: Издигане и утвърждаване престижа на училището, повишаване качеството на образователния и възпитателния процес, успоредно и ефективно изучаване на чужди езици, изграждане на образовани личности с възможности за реализация в професионалното направление.

Ключови думи:
ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ БУРГАС, PROFESIONALNA TEHNICHESKA GIMNAZIA BURGAS, училища Бургас, професионални гимназии, гимназии Бургас, ПТГ Бургас, PTG BURGAS, вътрешноотоплителни инсталации, хладилни инсталации, климатични инсталации, топлофикационни съоръжения, изолация хладилни инсталации, изолация климатични инсталации, професионална техническа гимназия, професионално образование
 
КОНТАКТ
ГАЛЕРИЯ
Тази страница е
посетена 21309 пъти.
ЗА INFO-CALL.BG ВРЪЗКА С INFO-CALL.BG РЕКЛАМА УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
Погребални услуги
Счетоводни услуги
Нотариални услуги
Медицински център
Лекари
Автоморги
Автосервизи
Ключарски услуги
рециклиране и оползотворяване
Аптеки
Пътна помощ
Шофьорски курсове
Земеделски кооперации
Училища
Детски градини
Общини
Селскостопанска техника
Зоомагазини
Ветеринарни клиники
Дърва за огрев
Международен транспорт
Стоматолог
Болници
Машини
Електро услуги
ВиК услуги
Противопожарни инсталации
Медицински лаборатории