ЗА НАС | ВРЪЗКА С INFO-CALL.BG | РЕКЛАМА | УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
НАЧАЛО ТЪРСЕНЕ ВХОД ЗА ФИРМИ
БЕЗПЛАТНА РЕГИСТРАЦИЯ
Начало Начало
Администрация Общини ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
ПРОДУКТИ И УСЛУГИ
дейност: Администрация / Общини
населено място: Сливен - област / Община Твърдица
Адрес: обл.Сливен гр.Твърдица пл.“Свобода” №1
Телефони: Няма актуален телефонен номер.
E-mail: изпрати запитване
ИНФОРМАЦИЯ ОФИСИ ПАРТНЬОРИ КАРТА

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА - ОБЩИНА ТВЪРДИЦА, ОБЩИНА област Сливен, ОБЩИНИ област Сливен

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ,общини ,гр.Твърдица

ЗА НАС

Община Твърдица

Население: 16 297 души

Територия: 442,4 кв. км.

Населени места: 10 населени места: 2 градa и 8 села

Община Твърдица е разположена в югоизточна България. Обхваща южните склонове на Елено -Твърдишкия дял на Стара планина, хълмовете на Средна гора , част от долината на река Тунджа и част от язовир Жребчево.
По територия тя се нарежда на четвърто място между общините в Сливенска област. На изток граничи със Община Сливен, на юг - с Община Нова Загора, на запад с Старозагорска област, и на север с Великотърновска област.

Град Твърдица е с население 6 816 души.

Антикорупция

 Ако Ви станат известни факти и обстоятелства, свързани с поставянето на частен интерес на държавен служител, който може да включва личен за него интерес, или интереси на свързани с него лица, ако откриете проблеми в поведението на държавен служител в Общинска администрация - Твърдица относими към съмнения от Ваша страна за корупция, имате основание да подадете сигнал до нас, за да извършим проверка.

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ

 

 

РЕЛЕФ

Релефът в по-голямата си част е планински и полупланински, включващ и прилежащите котловини – Твърдишка (250 м надморска височина) и Шивачевска (200 м надморска височина). Северната граница минава по билото на Стара планина. Най – висок връх в този район е „Чумерна” (1536 м), който запазва първенството си на изток в Балкана до Черно море.
През тази част на общината преминава и Националната екопътека връх Ком – нос Емине, както и off Road рали “Трофи” за високопроходими машини.

КЛИМАТ

Преобладаващият климат на територията на община Твърдица е умерено – континентален. Характерен за територията й е тай нареченият вятър „Бора”, ориентиран в посока север – юг, постоянен през цялата година. Есента е сравнително топла и продължителна, а зимата – с временни затопляния, които разтопяват снежната покривка. Максимумът на валежите е пролетен. Характерни са интензивни засушавания през лятото, които продължават повече от месец. Най – сух е месец август.
Първата снежна покривка се образува в средата на декември и изчезва сравнително рано – в началото на март за котловините. Климатичните ресурси на района предлагат широки възможности за стопанско използване.

МИНЕРАЛНИ РЕСУРСИ

Значими полезни изкопаеми за икономиката на общината са черните каменни въглища. Структурната реформа във въгледобива наложи ограничаването на добива, като неефективните рудници бяха ликвидирани. От нерудните по-съществено значение имат скално – облицовъчни материали, подходящи за плочи, бордюри, павета и находищата на глини, пясъци, чакъли. Има запаси на диорит, доломит за огнеопорна суровина и нефтошисти.

ВОДНИ РЕСУРСИ

Основните водни запаси на община Твърдица включват няколко микроязовира и реки- Твърдишка, Долап дере, Боровдолска и Беленска. Водните площи на територията на общината са 6 842 дка, от които 121 дка - речни. Използват се основно за напояване и водоснабдяване. Речните корита на някои от реките са подходящи за изграждане на мини ВЕЦ. На територията на бившия рудник „Хаджи Димитър” има разработен минерален извор с дебит 5 л/сек. Микроязовирите заемат площ от 954,7 дка с 5 300 куб.м. воден обем. Микроязовер „Митрокук” в землището на гр.Твърдица и микроязовир „Оризари” в землището на с.Оризари допълват водния запас на общината. Използват се за напояване  и рибовъдство. Като териториален ресурс в структурата на поземления фонд водните площи заемат 2 %.

ФЛОРА И ФАУНА

Горските масиви заемат 65 % от поземления фонд на общината. Горско – дървесната растителност е  съставена от иглолистни и листопадни широколистни гори. Площта на горския фонд е 28 837 хка, от които 25 756 хка са залесени. Иглолистните са 9 288 хка (36 %) и широколистни видове 16 468 хка (64 %). Стопанисва се и се експлоатират от Държавно лесничейство и община гр.Твърдица. Във вертикално отношение  попада в следните пояси и подпояси:
Долен пояс на равнинно – хълмистите и хълмисто – предпланински дъбови гори (0 – 700 м н.в)
-Подпояс на крайречните и лонгозни гори (0-700 м н.в.). Площта на този пояс е 89,0 ха или 0,3 % от дървопроизводителната площ на лесничейството. Зает е от върбови, елшови и тополови насаждения. Чистите култури са предимно топола.
-Подпояс на равнинно – хълмистите дъбови гори (0 – 500 м н. в.) Зает е от чисти и смесени издънкови насаждения от благун, зимен дъб, космат дъб, цер, акация, воден и келав габър.
Чистите и смесени иглолистни култури са предимно от чер бор, по-малко от бял бор и акация. Площта на този подпояс е 5772,9 ха или 21,3% от дървопроизводителната площ на лесничейството.
-Подпояс на хълмисто – предпланинските смесени широколистни гори (500 – 700 м н.в.) 
Зает е изцяло от чисти и смесени гори – преобладаване на зимен дъб и издънкови насаждения от благун. Площта на този подпояс е 4604,5 ха (17%) от дървопроизводителната площ на лесничейството
Среден планински пояс на горите от бук и иглолистни (700 – 2200 м н.в.)
-Подпояс на нископланинските гори от горун (, бук и ела (700 – 1200 м н.в.). Зает е от чисти и смесени насаждения от бук, габър, явор, зимен дъб. Тук се намират и естествени находища от черен бор и ела в Стара планина.
Чистите и смесени иглолистни култури са предимно от бял бор, смърч, зелена дуглазка, черен бор и явор. Площта му е 15958,5 ха (58,8%).
-Подпояс на среднопланинските гори от бук, ела и смърч (1200 – 1700 м н. в.). Зает е от чисти букови насаждения, смърчови и бялоборови култури. Площта му е 501,5 ха или 1.9 % от дървопроизводителната площ на лесничейството.

В обособените ловно – стопански обекти се ловува едър и дребен дивеч. Срещат се основно:бозайници – сърни, диви свине, чакали, лисици, язовец, порове, зайци и др.; от птиците – ястреб, пъдпъдъци, горски бекас, гургулици, глухари и др.
През пролетния и зимния прелет в района се появяват диви патици и гъски.
Риболовът е съсредоточен в изкуствените водоеми, където се лови шаран, каракуда, скобар и др.

ИНФРАСТРУКТУРА


                                                                     

НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Общината включва 10 населени места, от които 2 града и 8 села, със следната площ:

гр. Твърдица - 160 ха
гр. Шивачево- 132 ха
с. Сборище - 96 ха
с. Оризари - 43 ха
с. Бяла паланка - 43 ха
с. Боров дол - 35 ха
с. Жълт бряг - 27 ха
с. Червенаково - 44 ха
с. Близнец - 28 ха
с. Сърцево - 13 ха

Гъстота на жилфонда - 26%.

Свободна жилищна площ - 10%.

ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА

Пътна мрежа - обща дължина 231 км, от които ІІІ клас - 6 км, ІV клас - 101.60 км. Обслужващи пътища - 123.40 км.

Железопътна мрежа - 25 км.

 

Ключови думи:
OBSHTINA TVARDICA ,ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ,гр.Твърдица ,общини ,Сливен
 
КОНТАКТ
ГАЛЕРИЯ
Тази страница е
посетена 12733 пъти.
ЗА INFO-CALL.BG ВРЪЗКА С INFO-CALL.BG РЕКЛАМА УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
Погребални услуги
Счетоводни услуги
Нотариални услуги
Медицински център
Лекари
Автоморги
Автосервизи
Ключарски услуги
рециклиране и оползотворяване
Аптеки
Пътна помощ
Шофьорски курсове
Земеделски кооперации
Училища
Детски градини
Общини
Селскостопанска техника
Зоомагазини
Ветеринарни клиники
Дърва за огрев
Международен транспорт
Стоматолог
Болници
Машини
Електро услуги
ВиК услуги
Противопожарни инсталации
Медицински лаборатории