ЗА НАС | ВРЪЗКА С INFO-CALL.BG | РЕКЛАМА | УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
НАЧАЛО ТЪРСЕНЕ ВХОД ЗА ФИРМИ
БЕЗПЛАТНА РЕГИСТРАЦИЯ
Начало Начало
Селско, горско стопанство Горско, ловно стопанство ДЛС ПАЛАМАРА
ДЛС ПАЛАМАРА
ДЛС ПАЛАМАРА
ПРОДУКТИ И УСЛУГИ
дейност: Селско, горско стопанство / Горско, ловно стопанство
населено място: Шумен - област / Община Венец
Адрес: обл.Шумен с.Венец ул."Република" № 4
Телефони: Няма актуален телефонен номер.
E-mail: изпрати запитване
ИНФОРМАЦИЯ ОФИСИ ПАРТНЬОРИ КАРТА

ДЛС ПАЛАМАРА

Държавната дивечовъдна станция "Паламара" носи името на едноименна местност в землището на с. Борци.

ЗА НАС

Местонахождение на устройвания обект 

Държавната дивечовъдна станция "Паламара" носи името на едноименна местност в землището на с. Борци. 
Горите на станцията са в северната част на Шуменска област и граничат: на север и североизток с ДЛ"Нови Пазар", на изток и юг с ДЛ"Шумен", на югозапад с ДЛ"Разград" и запад и северозапад с ДЛ"Исперих". 
Територията на станцията е разположена изцяло в границите на община "Венец" като включва следните землища: Изгрев, Буйновица, Осеновец, Венец, Борци, Ясенково, Капитан Петко, Дренци, Габрица, Черноглавци, Страхилица, Деница, Боян и Черна. 
Районът на станцията е обхванат от сравнително добре развита държавна шосейна мрежа, която свързва всички населени места. В посока север-юг през селата Венец и Изгрев минава шосето Шумен-Силистра, от което се отклоняват асфалтирани пътища за останалите села. 
Дивечовъдната станция разполага с гъсто развита пътна мрежа в горския фонд, като не съществуват недостъпни места за осъществяването на стопанската дейност. Единствен недостатък имат черните пътища, които в дъждовно време стават трудно проходими поради тежкия механичен състав на почвите. 
Общата преценка е, че съществуващата пътна мрежа осигурява нормални условия за пълното усвояване на лесосечния фонд, провеждането на ловните и залесителни мероприятия и охраната на горите в района. 
Добре развитите съобщителни връзки също улесняват горскостопанската дейност Телефонни линии свързват всички населени пунктове в района на станцията. 
Седалището на ДДС"Паламара" се намира в с. Венец и в административно отношение е подчинена на РУГ "Шумен".

Географско положение 

ДДС"Паламара" е разположена върху част от Лудогорието. Като цяло територията й се поделя на 6 по-големи комплекси и множество малки пръснати площи из работните земи. Формата на територията на станцията е неправилна фигура като в посоката север-юг дължината е около 20 километра, а в посоката изток-запад около 17 километра.

Релеф 

Релефът е хълмист и еднообразен като в посока север става все по-равнинен и доловете се врязват все по-слабо. В Таблица № 1 е дадено разпределението на дървопроизводителната площ по наклон на терена. 
Както е видно преобладават терените с малки наклони (равно и полегато) - 73% от дървопроизводителната площ е с наклон до 10о.
В преобладаващата си част склоновете и платата на територията на станцията са ориентирани на север. Сенчестите изложения преобладават силно над припечните (67,9% към 32,1%) 
Надморските височини са малки, а превишенията незначителни. Преобладават терени с надморска височина от 300 до 350 метра. Най-високата част на станцията е при отдели 90 - 93 (490м.н.в.), а най-ниската е суходолието при отдел 36 - 270 М.Н.В. 
Дивечовъдната станция попада в долния равнинно-хълмист и хълмисто¬предпланински пояс на дъбовите гори /0-600 М.Н.в.! и по-конкретно в подпояса на равнинно¬хълмистите дъбови гори /0-400 М.Н.в.! - М-I-2 
Релефът има съществена роля за формиране на типовете горски месторастения. Ниските надморски височини, преобладаващите сенчести изложения и малките наклони на терена са предпоставка за предимно богати и по-рядко средно богати, свежи месторастения.

Таблица 1
за разпределението на дървопроизводителната площ спрямо наклона на терена

Степен на наклонаПлощ (хектари)%
равно (0-4) 2492.10 39.9
полегато (5-10) 2071.00 33.1
наклонено (11-20) 1482.90 23.7
стръмно (21-30) 202.90 3.2
Общо: 6248.90 100.0

Хидроложки условия

В района на станцията няма постоянни водни течения, доловете са къси и безводни. Източник на почвена влага за насажденията са главно падащите валежи. От основно значение е дебелината на снежната покривка, която е важен фактор за растежа на насажденията. Неравномерното разпределение на валежите през годината се отразява неблагоприятно върху производителността на дървостоите. 
Изворите са малко и с неравномерен воден отток. Подпочвените води са на голяма дълбочина далеч от активната част на кореновата система.

Геоложки строеж

Геоложкият строеж и петрогравски състав в района е еднообразен. Льосът и льосовидните глини заемат цялата територия на дивечовъдната станция, като припокриват главно варовици и мергели. Дебелината на льосовия пласт е значителна и на места достига до 20 метра. По химичен и механичен състав е твърде хетерогенен и варира от льос с голямо количество глинести съставки до глинесто-песъчлива маса. 
Кватернерни наноси от чакъл и пясък се срещат много рядко по някои сухи долове. 
На места по стръмните склонове на доловете варовиците и мергелите излизат на повърхността и създават условия за образуване на хумусно-карбонатни почви. 
Скалните образувания благоприятстват развитието на дървесната растителност. Представа за разположението на скалните типове дава приложената карта на геоложките формации.

Климатични условия 

Климатичните условия са от особено значение за формирането на отделните типо горски месторастения. 
Според  горскорастителното  райониране  на  РБългария /проф.Б.3ахариев/ дивечовъдната станция се намира в Мизийската горскорастителна област (М), подобласт Лудогорие(Л), Долен равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори(М-I), подпояс на равнинно-хълмистите дъбови гори(М-I-2). 
3а характеризиране на климатичните елементи са използвани данни от труда Станев-Събев "Климатичните райони на България и техния климат" - 1963 г. 
- Температура на въздуха. Данните за средните месечни и средногодишните температури, абсолютните минимални и максимални температури, средните дати на началото и края на периода с устойчиво задържане на температурата на въздуха над 5оС 10оС са посочени в Таблица № 2. 
Средната годишна температура се движи между 9-10оС, а средната годишна амплитуда е около 22оС.
Във връзка с продължителността на вегетационния период важен климатичен показател е устойчивото задържане на средната денонощна температура на въздуха над 5о и над 10о
Средната продължителност на вегетационния период е осем месеца. 
Максималните зимни температури са сравнително високи, главно поради по-честите прояви на фьон, отколкото в съседните райони. 
Броят на топлите дни със средна температура над 5о е 14-16, а почвата замръзва на по-малка дълбочина. 
Пролетта настъпва малко по-късно и е по-хладна поради влиянието на Черно море. 
Средната денонощна температура се покачва над 5о около 20 март, а през април вече над 15 дни са с температура над 10о. Късните пролетни мразове са често явление.
През лятото средната месечна температура на най-горещия месец е сравнително ниска(22о). В отделни години обаче температурата достига екстремални стойности, което е характерно за умерено-континенталния климат. 
- Валежен режим.
Общата годишна сума на валежите е много малка - максимално около 650 милиметра. 
Максималните валежи са през юни - около 70 мм, а минималните - през септември и февруари - 30-35 милиметра. 
Зимните валежи са предимно от сняг. Първата снежна покривка се образува в края на ноември, а последният сняг се стопява през втората половина на месец март. Дебелината на снежната покривка е малка - средно около 15 см. При това често явление е да се натрупват преспи от бурните ветрове. 
Относителната влажност на въздуха е средно годишно около 76% с годишна амплитуда от 21%. Малката амплитуда на относителната влажност се явява благоприятен фактор за развитието на горско-дървесната растителност. 
Периодичните засушавания са често явление, но поради голямата влагозадържаща способност на почвите не оказват вредно влияние на насажденията, освен при изключително дълготрайна суша. 
Преобладаващите ветрове са северозападни. Дните с тихо време и със слаби ветрове(до 5/сек) са общо около 77%. През зимата обаче не са изключение и силни североизточни ветрове. 
Като цяло данните за основните климатични показатели на района определят климата като умерено континентален, но в същото време се чувства известно влияние на Черно море. 
От данните за климата - температура на въздуха, валежи и динамиката на климатичните показатели, както и малката надморска височина са причина за формирането на ограничен брой типове месторастене. 
Благоприятното въздействие на фьона за по-ранното развитие на листата на широколистните дървесни видове често се прекъсва от късни мразове, а мокрите снеговалежи причиняват снеголоми. През втората половина на лятото и началото на есента продължителните засушавания са често явление. Тези особености на климата имат отрицателно въздействие върху горската растителност. 
Климатичните условия създават предпоставки за създаването на нови горски култури, естественото възобновяване и растежа на младите насаждения. Необходимо е да се дава предимство на пролетното залесяване с цел да се намалят до минимум загубите от мразоизхвърлянето. Залесяването да се извършва със стандартни фиданки и културите да се отглеждат през пролетните месеци за да укрепнат преди настъпване на евентуални засушавания през август и септември. Поради опасност от снеголоми е налажително редовно извеждане на отгледните сечи.

Таблица 2
за температурата на въздуха

Климатичен район с надморска височина в метриСредна годишна температураСредна от год. абсолютна минималнаСредна от год. абсолютна максимална
M-I-2 (0-400 м н.м.) 9,5 - 10    

Таблица 3
за количеството на валежите

Климатичен район с надморска височина в метриСума валежи годишно в ммМесец минимална валежна сумаМесец максимална валежна сума
M-I-2 (0-400 м н.м.) 600-650 февруари юни

Почви

На територията на ДДС "Паламара" са установени 3 почвени типа: сиви, горски, черноземи и хумусно-карбонатни.
Преобладаващо разпространение имат тъмносивите горски почви - 87.6%, следвани от сивите - 5.6% и незначително участие на светлосивите - 0.3%, черноземите - 3.7% и хумусно-карбонатните почви - 2.8%.
В района на станцията преобладават дълбоките и много дълбоките почви - общо 94.4%.
За отделните почвени типове и видове може да се направи следната характеристика:
-Тъмносива горска почва - заема 87.6% от дървопроизводителната площ. Развити са върху терени с ориентирани на север изложения. В морфологично отношение се характеризират с мощния си хумусно-акумулативен хоризонт, достигащ до 50 см. Профилът им е дълбок до 2 метра и повече, имат ясна диференциация на почвените хоризонти. Тъмносивите почви в района са предимно дълбококарбонатни т.е. карбонатите са измити под 1 метър, но на места се наблюдава шупване на 2-5 см от повърхността, което най-често е на прехода между сивите горски почви и черноземите. Характерна тяхна особеност е диференциацията на профила по механичен състав. В илувиалния хоризонт се увеличав съществено участието на глината и особено на ила, което е резултат от изнасянето му от хумусния хоризонт в дълбочина на профила. Съдържанието на хумус се колебае в рамките 1.71 до 2.85%, азотното съдържание е в границите на 0.164 до 0.198%. Въпреки сравнително ниските стойности на хумуса и общия азот за тези почви, благодарение на голямата им мощност се осигуряват необходимите хранителни вещества. Почвената киселинност варира от средно кисела до неутрална. Месторастенията, формирани върху този тип почва се считат за най-ценни в горскостопанско отношение и върху тях растат едни от най-производителните церови, зимендъбови, габърови, червендъбови и акациеви насаждения. 
-Сива горска почва - заема 5.6% от дървопроизводителната площ. Заема склонове и била на припечни изложения. Сравнително добре запасени с хранителни вещества, по-често са плиткокарбонатни. Хумусният хоризонт е средно мощен. Формират cyxи, среднобогати месторастения и върху тях растат среднобонитетни церови, благунови дървостои и черборови култури. 
-Излужен чернозем - заема 3.7% от дървопроизводителната площ. Профилът им е дълбок над 2 метра, количеството на хумуса е над 4%, общият азот е над 0.3%, което показва висока запасеност с хранителни вещества. Киселинността е неутрална, т.е. излужването е слабо изразено. Механичният състав е средно песъчливо-глинест и количеството на глината се увеличава в дълбочина. Месторастенията върху този почвен тип са богати и подходящи за създаване на високопроизводителни дъбови насаждения. 
-Хумусно-карбонатна почва - заема 2.8% от дървопроизводителната площ. Няма съществено значение за района. Развита е върху варовита скална основа - предимно cpeдно дълбоки, средно каменливи, свежи до сухи. Характеризират се с високо хумусно съдържание, пълен почвен профил, мощен хумусно-акумулативен хоризонт с тъмен цвят. Тези почви са потенциално твърде богати, но наличността на много калций често имобилизира хранителните вещества, поради което са със средно и ниско плодородие. Дървесните видове, които понасят карбонатите и могат с успех да се развиват върху тези почви са церът, благуна, черния бор, махалебката и др. 
Земите от горския фонд в района на станцията са добре облесени и ерозионни процеси практически липсват. Ерозията се проявява под формата на площно повърхностно измиване или отнасяне на плодородния почвен хоризонт. Линейната ерозия се проявява ограничено върху по-стръмните части от горския фонд и като частично продълбаване на водните легла.

Таблица 4
за разпределението на дървопроизводителната площ по почвени типове (горски фонд, предоставен горски фонд, горски поляни и гори в селскостопанския фонд)

Типове горски почвиПлощ в ха%
Излужен чернозем 233.90 3.7
тъмносива горска 5472.00 87.6
сива горска 347.50 5.6
светлосива горска 17.60 0.3
хумусно-карбонатна 177.90 2.8
Всичко: 6248.9 100.0

Характеристика на горския фонд

Общата площ на горския фонд в района на ДДС "Паламара" възлиза на 6708,8 ха. Разпределението на площта на станцията по вид на горите е посочено в Таблица № 6. Залесената площ е 6165,7 ха или 91,9% от общата площ на дивечовъдната станция. Изредените култури и насаждения (с пълното до 0,3 вкл.) са 47,6 ха. В иглолистните култури тази площ е 0,2 ха. Тези култури трябва да бъдат презалесени още в началото на предстоящото десетилетие. Площта на изредените дървостои в горите за реконструкция е 3,9 ха, чийто производителност, почвозащитни и средообразуващи функции са минимални и те би следвало, по възможност да се реконструират в най-близко време.
Незалесената горска площ подлежаща на залесяване е 83,2 ха или 1,3% от общата площ. Голините са пръснати из насажденията и залесяването им е съобразено с мероприятията в тези дървостои. Сечищата са в резултат на изведени голи сечи. В тези от тях, които не са предвидени за дивечови ниви, настоящият проект предвижда залесяване.
Дървопроизводителната площ на дивечовъдната станция възлиза на 6248,9 ха или 93,2% от общата и площ.
Недървопроизводителната горска площ е 459,9 ха или 6,8% от общата площ на станцията. Една част от тях ( поляни, просеки и др.) могат да се използват за реализиране на странични ползвания, друга част служат за провеждане на лесовъдски мероприятия (пътища, шосета и др.), а трета част (дивечови ниви, просеки, ливади и др.) служат за изпълнение на специфичните функции на дивечовъдната станция.
Площта на ДДС "Паламара" при устройството през 1992 е била 4876,9 ха. След ие в сила на Закона за горите към горския фонд са били причислени предоставените на бившето АПК "Венец" гори и земи в размер на 18,7 ха. Освен това през изтеклия ревизионен период няма отчетено движение на горския фонд (включени или изключени площи) със заповеди, поради което горския фонд би следвало да бъде - 4895,6 ха. В действителност бе установена площ с 1813,2 ха. в по-вече. Тази разлика се дължи на следните причини:
1. На основание чл. 24 ал.2 от Закона за горите, Протокол на РУГ "Шумен" и т. 4. 12
от Протокол на ЕТИС за приемане на заданието за изработване на лесоустройствения проект 
(ДДС "Паламара" да се устрои в рамките на община Венец) от ДЛ "Шумен" се придават на ДДС "Паламара" -1618,0 ха, а отпадат от ДДС "Паламара" - (отд. 78) - 31,9 ха.
2. В съответствие с изискванията на Закона за горите и Правилника за неговото приложение към горския фонд са причислени:
- създадени върху селскостопански земи и стопанисвани от бившето КЗС на територията на бившето ДДС "Паламара" гори в размер на 35,2 ха.
- към горският фонд са причислени изключените, но неусвоени и новоустроени гори в размер на 74,0 ха.
- останалите 117,9 ха се дължат на уточнената фондова принадлежност и фондовите граници между горския и селскостопанския фонд (цифров модел на Поземлената комисия).
По вид на собствеността горският фонд в района на ДДС "Паламара" се подразделя на държавна и частна.
- частна собственост (отдели и подотдели): 37 а. 38 г,д,ж,з,и,к,л,м. 39 ж; с обща площ
49,9 ха
Разпределението на общата и залесената площи, дървесния запас на горите предмет на този лесоустройствен проект по групи гори според основните им функции е дадено в таблици № 5, 6 и 7.

Таблица 5
за разпределението на горската площ по вид на земите

Вид на земятаПлощ в ха%
Залесена площ 6165.70 91.9
Незалесена дървопроизводителна площ 83.20 1.2
Недървопроизводителна площ 459.90 6.9
Всичко: 6708.8 100.0

Таблица 6
за разпределението на горската площ по вид на горите

Вид на горитеПлощ в ха%
Иглолистни 358.60 5.3
Широколистни високостъблени 2071.50 30.9
За реконструкция 40.80 0.6
Издънкови за превръщане 3673.30 54.8
Нискостъблени 564.60 8.4
Всичко: 6708.8 100.0

Таблица 7
за разпределението на общата площ по групи гори и функции (горски фонд, предоставен горски фонд, горски поляни и гори в селскостопанския фонд)

Групи гориИглолистниШироколистниВсичко
обща площзалесенаобща площзалесенаобща площзалесена
ДС функции 328.00 305.50 4849.30 4486.70 5177.30 4792.20
Защитни 21.20 20.70 108.90 106.40 130.10 127.10
Рекреационни 9.40 7.30 1392.00 1239.10 1401.40 1246.40
Защитени - - - - - -
Други - - - - - -
Общо ЗРЗТ 30.60 28.00 1500.90 1345.50 1531.50 1373.50
Общо ЗРЗТ+ДСФ 358.60 333.50 6350.20 5832.20 6708.80 6165.70
Горски пасбища - - - - - -
Общо 358.60 333.50 6350.20 5832.20 6708.80 6165.70
Ключови думи:
DLS PALMARA ,ДЛС ПАЛАМАРА ,Венец ,Шумен ,Държавна дивечовъдна станция ,Борци ,горско стопанство ,дивеч ,гора ,паламара
 
КОНТАКТ
ГАЛЕРИЯ

Тази страница е
посетена 12087 пъти.
ЗА INFO-CALL.BG ВРЪЗКА С INFO-CALL.BG РЕКЛАМА УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
Погребални услуги
Счетоводни услуги
Нотариални услуги
Медицински център
Лекари
Автоморги
Автосервизи
Ключарски услуги
рециклиране и оползотворяване
Аптеки
Пътна помощ
Шофьорски курсове
Земеделски кооперации
Училища
Детски градини
Общини
Селскостопанска техника
Зоомагазини
Ветеринарни клиники
Дърва за огрев
Международен транспорт
Стоматолог
Болници
Машини
Електро услуги
ВиК услуги
Противопожарни инсталации
Медицински лаборатории