ЗА НАС | ВРЪЗКА С INFO-CALL.BG | РЕКЛАМА | УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
НАЧАЛО ТЪРСЕНЕ ВХОД ЗА ФИРМИ
БЕЗПЛАТНА РЕГИСТРАЦИЯ
Начало Начало
Селско, горско стопанство Горско, ловно стопанство ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - РАКИТОВО
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - РАКИТОВО
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - РАКИТОВО
ПРОДУКТИ И УСЛУГИ
дейност: Селско, горско стопанство / Горско, ловно стопанство
населено място: Пазарджик - област / Община Ракитово
Адрес: обл.Пазарджик гр.Ракитово ул."Александър Стамболийски" № 2
Телефони: Няма актуален телефонен номер.
E-mail: изпрати запитване
ИНФОРМАЦИЯ ОФИСИ ПАРТНЬОРИ КАРТА

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - РАКИТОВО

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - РАКИТОВО е разположено на площ от 18 760,1 ха, като 93% от нея е залесена, 1% незалесена и 6% недървопроизводителна площ. Надморската височина варира от 400 до 2186 м.

ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - РАКИТОВО

Поредната реформа в горския сектор и трансформация на горскостопанските структури се извършва през м. април 2002 г., когато със заповед No. 291 на тогавашния началник на Националното управление по горите Държавното лесничейство Ракитово се преобразува в ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - РАКИТОВО, със статут на юридическо лице и право да извършва стопанска дейност. В този период от време от най-новата история на горскостопанската структура е характерен с икономическото израстване на ловното стопанство , провеждане на мащабни ловностопански мероприятия, финансирани предимно със собствени средства. Създадена е перфектна организация по отношение на водене и управление на дърводобива, пазарно ценообразуване и реализация на добитата дървесина, приходите от което позволяват закупуване на собствена механизация и транспортни средства. С новите финансови възможности поетапно се реинвестират средства в строеж на нова ловна резиденция, ремонт на съществуващите ловни домове, строеж и ремонт на горските пътища, водене на плануваните горскостопански мероприятия и др.
Обща характеристика на гората 

В момента ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - РАКИТОВО е разположено на площ от 18 760,1 ха, като 93% от нея е залесена, 1% незалесена и 6% недървопроизводителна площ. Надморската височина варира от 400 до 2186 м.
Основните дървесни видове са бял бор, смърч, ела, черен бор и бук.
По предназначение горите са разпределени с дървопроизводителни и средообразуващи функции, съставляващи 37% и гори със специални функции, на които се падат 63% от общата площ.
Горите със специални функции се разделят на следните категории:
- защитни и рекреационни – водоохранни – 1919 ха;
- противоерозионни – 1025 ха;
- мелиоративни – 152 ха, включваща 100 метрова ивица от двете страни на жп линията Велинград - Септември;
- рекреационни (курортни) гори - 7557 ха; 
- други гори със специални функции (семепроизводствени насаждения, семепроизводствени градини, географски култури, токовища и горски разсадници) на обща площ 1033 ха.
Преобладаващо участие в горите на горското стопанство имат иглолистните, които представляват 72% от общата залесена площ.
Средната възраст е 64 години за цялото стопанство и 69 години за горите със специални функции.
Общият запас на гората е 3 077 370 куб.м., като средно на 1 ха възлиза на 190 куб.м.
Годишният прираст на 1 ха е 3 куб.м.
Средният бонитет е трети.
В горите със специални функции главната цел на стопанисването е непрекъснатото увеличаване на потенциала на дървостоите в зависимост от определеното основно предназначение - водоохранно, защитно и др. В тях се водят предвидените диференцирани мероприятия по лесоустройствения проект, като възобновителните и отгледните сечи са с по-малка интензивност.
Вододайните зони са поставени под особено внимание и целите са подчинени единствено за подобряване тяхното водоохранно и водозащитно значение. 
Целите при обособените курортни гори, на които се отделя особено внимание през последните десетилетия, са свързани с подобряване ландшафта и тяхното пълноценно използване за рекреация и отдих. 
Съществуващите природни забележителности се стопанисват и охраняват за запазване на самобитни природни феномени.
Горите със специално предназначение се стопанисват при турнус на сеч с един клас на възраст по-голям от горите с основно дървопроизводителни и средообразуващи функции (от 120 г. за ниско и среднобонитетните стопански класове до 160 г. за буковия високобонитетен клас).

Защитени природни обекти (ЗПО)

Според действащия лесоустройствен проект от 2000 г. на територията на ДЛС Ракитово са обявени и се стопанисват като защитени следните обекти:
Резерват Мантарица, обявен със заповед № 960 от 8 юни 1968 г., разширен със заповед № 3812 от 6 септември 1975 г. на МГОПС и заповед № 529 от 7 юни 1992 г. на МОС. Общата площ на резервата е 1072,6 ха, предадена в настоящия момент за охрана и стопанисване от МОСВ.
Пещера Лепеница, природна забележителност, обявена със заповед № 2810 от 10 октомври 1962 г. на МГГП, с площ 5 ха.
14 исторически места, свързани с историческото наследство на района, с обща площ 54,6 ха, а именно: Ляпова скала, Кулата, Пашино бърдо, Партизанска чешма, Метоха, Блатца, Калето, Голямата ела, Елов дол, Цигов чарк, Орлово гнездо, Дрянов дол, Мандрата, Леска бивак.
4 вековни дървета, 2 от черен бор в отдели 52 „б” и 290 „в”; 2 от бук в отдели 53 „б”и „г”.

Дърводобив

Дърводобивът е една от двете основни дейности в ловната станция, формиращи приходите. Ежегодното ползване се движи около 25 000 куб.м дървесина, което се осъществява от наети фирми и собствени дърводобивници в съотношение 80:20% в полза на фирмите. В зависимост от вида на сечите и категоризацията на обектите, производствените разходи за добив варират около 17 – 22 лв. за куб.м. Добитите материали се реализират чрез явни търгове по реда на правилника за приложение на закона за горите (ППЗГ) и указанията на висшестоящите инстанции, регионалното управление на горите и Държавната агенция по горите.
В последните години приходите от дърводобива се движат около 2 милиона лева, като около 48-50% от тях се превеждат под формата на тарифни такси на централното ведомство (ДАГ). С останалите средства ловната станция се издържа сама, инвестира в строеж и ремонт на собствения сграден фонд, пътища, техника и ловностопански мероприятия.
За нуждите на дърводобива и поддръжката на горските пътища за периода 2003-2007 г. е закупена специализирана техника – колесен трактор FENDT, ДТ-75, булдозер Т-130, товарен автомобил “КАМАЗ”, колесен багер “Коматцу” и др.

Разсадници

Разсадникът Цигов чарк е създаден през 1954 г. за производство на посадъчен материал за мащабните залесявания, предвидени по лесоустройствен проект през петдесетте години на миналия век. Той е разположен в централната част на курорта Цигов чарк на 1050 м. надморска височина, в зоната на оптималните условия за растеж и продуктивност на белия бор.
Основатели на разсадника са инж. Петър Ташев и техника Георги Божков. Първоначално с помощта на два чифта волове са разорани 15 дка. Първите семена са засети през 1954 г., а първите фиданки са извадени за залесяване през 1956 г.
Според нуждите разсадникът увеличавал площта си до 60 дка, като в периода 1961 – 1979 г. е достигал ежегодни производства около 5 милиона семенищни и пикирани фиданки от основните видове: бял и черен бор и смърч.
През втората половина на седемдесетте години разсадникът е обявен като базов за производство на иглолистни фиданки за системата на ГСК Пазарджик. Ежегодното производство задоволява нуждите от посадъчен материал и на други околни горски стопанства. 
През есента на 1978 г. е извършена пълна реконструкция на блоковете в разсадника, за да може да се въведе ефективна механизация в комплексната обработка на земята, отгледните мероприятия, напояване и др., водещи до по-благоприятни показатели на разсадниковото производство и по-ниска себестойност на продукцията. 
След земеразделянето разсадникът Цигов чарк намалява площта си с 20 дка, което е напълно достатъчно за занижените нужди от залесителен материал след 2000 г.
Разсадникът Високи поляни е създаден през 1990 г., като площта му е 20 дка. Неговото предназначение е производство на широколистни фиданки (предимно зимен дъб), необходими за залесявания основно в ГСУ Дорково. Надморската височина е 850 м., а ежегодното производство се съобразява с нуждите, които постепенно намаляват заради превъзходното естествено възобновяване.
Излишните площи и в двата разсадника се ползват за производство на коледни елхи от плантации, декоративни видове, горскоплодни фиданки и др.

Лесокултурни дейности 

Лесокултурната дейност в последните години се извършва изцяло по националната програма ”Възобновяване на българската гора”, като по-голямата част от финансирането е със собствени средства на горското стопанство. В момента то стопанисва и управлява два базови разсадника за системата на РУГ Пазарджик, на обща площ 60 дка. Средногодишно залесяванията са под 200 дка., при предвиждания на действащия лесоустройствен проект от 540 дка. Това се дължи на изключително високия възобновителен потенциал на Ракитовската гора, заниженото ползване и липса на мащабна паша. Зрелите насаждения се възобновяват отлично по естествен път и площите за ежегодните залесявания стават все по-дефицитни. Останалите лесокултурни мероприятия се провеждат съгласно инструкциите и нуждите, като преобладаващо се финансират със собствени средства.

Ловностопанска дейност

Основната задача, която беше поставена при създаването на ловното стопанство, е възстановяване на дивечовите запаси от основните видове дивеч, населяващ района (дива свиня, благороден елен, сърна, глухар) и аклиматизация, развъждане и разселване на подходящи видове, които до момента не се срещаха в района - муфлон и елен лопатар. 
Благодарение на изключително интензивната работа в последните години по изграждане на ловностопански съоръжения, качествената реализация на набелязаните мерки за селекция, развъждане и стабилизация вече се чувства как запасът на видовете дивеч се стабилизира и оптимизира.
За тази цел са изградени три бази за интензивно развитие и ползване на дивеча (БИРП). Едната (Къркария 1) е за муфлон и елен лопатар на площ от 800 ха , а другата (Къркария 2) е само за дива свиня на площ от 350 ха. Третата (Пашино бърдо) е за дива свиня и благороден елен на площ 350 ха.
Ежегодно се засяват 450 дка дивечови ниви, а формираните ловни просеки са общо 208 дка.
Към момента в стопанство са изградени следните ловностопански съоръжения:
- 25 закрити чакала 
- 13 хранилки 
- 2 сеновала - хранилки
- 13 хранилища
- 6 капани
- 75 солища
Запасът на основните видове дивеч към пролетта на 2007 г. е както следва:
- Дива свиня – 301, в т.ч. в БИРП – 138; 
- Сърна – 183, в т.ч. в БИРП – 41; 
- Благороден елен – 54, в т.ч. в БИРП – 11;
- Муфлон – 60, всички в БИРП;
- Елен лопатар – 64, всички в БИРП; 
- Мечка – 25;
- Дива коза – 20;
- Глухар – 40 ;
- Хищници: 7 вълка и 37 лисици
Приходите от организиран ловен туризъм достигат 40 000 евро годишно, а тенденцията за тяхното увеличение е трайна. За качественото обслужване на ловците са изградени ловна резиденция в м. Талпици над с. Дорково, ловен дом в курорта Цигов чарк и ловен дом в м. Чукурска поляна, станали известни и предпочитани дестинации за лов, отдих и почивка на наши и чужди ловци. 

Охрана на гората

Охраната на гората в ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - РАКИТОВО се осъществява в 12 горско-охранителни участъка и два ловно-охранителни участъка от 12 горски стражари, 4 ловни стражари и трима дивечовъди. Динамиката на санкционираните с актове нарушения и размера на отсечената дървесина през последните години е както следва: 

Съставени актове на територията на ДДС Ракитово
през периода 2002 - 2007г.

Година
Брой съставени актове Отсечена дървесина по актове (куб.м.) От всички актове
изпратени в Районна прокуратура
строителна дърва
2002 1732 2085 375 173
2003 795 801 186 346
2004 733 619 173 245
2005 358 429 240 47
2006 236 86 88 11
2007 89 13 28 41

От таблицата достатъчно красноречиво се вижда, че нарушенията в района са драстично редуцирани и за последната 2007 г. са съставени едва 89 акта на нарушители, което е по-малко спрямо предишни години. Особено важен е успехът с доведените до възможен минимум количества на незаконно отсечена строителна дървесина, което трябва да се смята за отличен атестат за сегашното състояние на охраната й. Нарушенията, свързани с незаконна сеч на дърва за огрев, са епизодични и обикновено са дребни количества. 
Днешното състояние по охраната на гората е плод на системни действия на целия ръководен екип на станцията, безсънни нощи на персонала, нови възможности на процедурите в правораздаването и интегрирани действия с отговорните институции в продължение на години. Положителен етап в тази дейност има след промените на Наказателния кодекс, чл. 235 и чл. 236, даващи възможност за бързи и ефективни санкции към нарушителите. Особено важна е помощта и на общинската администрация, кметовете на Дорково и най-вече на гр. Костандово и обществеността на общината за овладяване на незаконните действия в гората.
Като основен нерешен проблем по охраната си остава незаконното строителство в м. Цигов чарк. Община Батак продължава да продава земи от горския фонд на ДЛС Ракитово за строителство, което по силата на горската нормативна уредба е незаконно. Въпреки многократните срещи на заинтересованите институции, заповеди през годините на министрите на МЗГ и областните управители, комисии от представители на всички институции, които трябва да разрешат проблема, окончателно решение няма и картината от старите спорове, датиращи повече от 120 години, продължава и в настоящия момент.

В стремежа за усъвършенстване на управленските структури в горския сектор, в рамките на редакционната готовност на настоящето издание, ДДС Ракитово беше преименувано в ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - РАКИТОВО, съгласно промените в Закона за горите от м. април 2008 г. В статуса на предприятието, предмета на дейност, териториалния обхват и финасово-икономическите механизми няма съществени промени.

Ключови думи:
горско стопанство ,дърводобив,търговия дървен материал, дърводобив Ракитово, търговия дървен материал ракитово
 
КОНТАКТ
ГАЛЕРИЯ
Тази страница е
посетена 9756 пъти.
ЗА INFO-CALL.BG ВРЪЗКА С INFO-CALL.BG РЕКЛАМА УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
Погребални услуги
Счетоводни услуги
Нотариални услуги
Медицински център
Лекари
Автоморги
Автосервизи
Ключарски услуги
рециклиране и оползотворяване
Аптеки
Пътна помощ
Шофьорски курсове
Земеделски кооперации
Училища
Детски градини
Общини
Селскостопанска техника
Зоомагазини
Ветеринарни клиники
Дърва за огрев
Международен транспорт
Стоматолог
Болници
Машини
Електро услуги
ВиК услуги
Противопожарни инсталации
Медицински лаборатории